Мъжка папрат, противоглистна папрат – Nephrodium filix – mas (L). Rich. или Dryopteris filix-mas

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae Разпространение. Разте из влажните и сенчести места в горите до 1800 м надм височина във всички наши планини. Описание. Многогодишна папрат с дебело, косо коренище, от предната част на което се развиват едри двойно перести, отгоре тъмнозелени, а отдолу – светлозелени и с редки косми листа, дълги 30 – 140 см. Листната дръжка е жълтеникава, в Прочети повече

Морски пелин, глистна трева – Artemisia maritima L. var. maritima

Сем. Сложноцветни – Compositae Разпространение. По песъчливите и скалистите места главно на черноморското и дунавското крайбрежие, също в Сливенско, Ямболско, Старозагорско. Описание. Полухраст с тънки, разклонени, стигащи на височина до 1 м белопухесто окосмени стъбла. Листата са двойно перести, сивозелени, долните с дръжки, а горните приседнали. Кошничките са сивозеленикави, много дребни, длъгнесто овални, събрани в съцветие метлина. Цялото растение излъчва Прочети повече

Мораво рогче, главница, намел, рогалка – Claviceps purpurea Tulasne

Сем. Мораворогчеви – Clavicipitaceae Разпространение. По класовете на ръжта в ръжените посеви. Описание. Моравото рогче е паразитна гъба по ръжта и по някои други културни и диви житни растения. При заразяване на плодниците на ръжените цветове вместо зърна по класовете се развиват роговидни твърди образувания, дълги 1 – 3 см и обагрени черновиолетово, често и с белезникав налеп. Тези рогчета, Прочети повече

Момина сълза – Convallaria majalis L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Расте в храсталаците в горите главно в широколистните, из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 15 – 30 (40) см, с тънко коренище, от възходящия връх на което излизат безлистното цветоносно стъбло и листата. Стъблото едно, рядко 2. Листата са обикновено само 2, рядко 3, дълги до 12 см, целокрайни продълговато елиптични Прочети повече

Мокреш, друмиче, пореч, поточарка, кресон, тученица – Nasturtium officinalе R. Br.

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Край извори, потоци, реки, изкуствени и естествени езера и по крайбрежието, в цялата страна докъм 1500 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение със стелещо се и вкореняващо се във възлите стъбло, но в горната част възходящо до изправено, високо 10 – 60 см. Листата са текоперести, голи. Цветовете са бели, разположени на Прочети повече

Мечо грозде, дива боровинка – Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Сем. Боровинкови – Ericaceae Разпространение. По сухите скалисти и каменисти поляни и из по-сухите иглолистни гори във всички наши по-високи планини. Описание. Вечнозелено пълзящо храстче, стигащо на височина до 30 см. Листата са последователни, кожести, целокрайни, на върха закръглени, в основата клиновидни и преминават в къса дръжка. Отгоре са тъмнозелени, с вдлъбната мрежестанерватура, а отдолу са светлозелени, с изпъкнала мрежеста Прочети повече

Мехунка, добриче, лазарово цвете, цървеница, червени бобонки, червено биле, горчливи пиперки – Physalis alkekengi L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и редките гори, край синорите и лозята, предимно в по-топлите райони на страната. Описание. Многогодишните тревисто растение с изправено, разклонено, високо до 60 см стъбло и с разклонено коренище. Горните листа са срещуположни, едро и неравномерно назъбени или целокрайни, яйцевидни, слабо окосмени. Цветовете са едри, зеленикавобели, разположени поединично в пазвите на горните Прочети повече

Мента културна, джоджен, нане, гюзюм – Mentha piperita L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Засявано растение навсякъде у нас. Описание. Многогодишно тревисто растение с тъмновиолетово, четириръбесто, от основата разклонено стъбло, високо до 50 – 80 см, и силно развито хоризонтално коренище. Листата са с къси дръжки, кръстовидно срещуположни, сърцевидно яйцевидни, заострени, остро назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли, от двете страни покрити с жлези, които отделят етерично масло. Прочети повече

Медуница лечебна, меча пита, маремичи, проклетийски бурен – Pulmonaria officinalis L.

Сем. Грапаволистни – Borraginaceae Разпространение. Из храсталаците и широколистните гори в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см, покрито с разперени четинки и жлезисти власинки стъбло и с разклонено коренище. Приосновните листа са по-големи, целокрайни, сърцевидно яйцевидни до яйцевидни, заострени, с дълги дръжки,грапаво влакнести, често с петна. Стъбловите листа са по-дребни, Прочети повече

Мащерка, бабина душица, воленика, матерка, овчарска мерудия, овчарски босилек – Thymus sp. div

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae У нас растат около 15 вида от рода мащерка, които ние включваме в една сборна група – Thymus sp. div. Разпространение. По тревисти, каменливи и скалисти места, край пътища, из ливади, гори и горски поляни в цялата страна. Описание. Многогодишни тревисти растения или полухрастчета с пълзящи или полегнали стъбла, дълги до 30 см, и Прочети повече