Жаблек, конски ребра, диво салкъмче – Galega officinalis L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Нарядко из цялата страна по влажните места – в изкопи, край каналите и по речните брегове, край сенчестите гори. Описание. Многогодишно голо тревисто растение с разклонено, високо до 1 м набраздено стъбло. Листата са прилистници, текоперести, 11 – 21 линейно елиптични листчета, които завършват на върха с късо Прочети повече

Жълт енчец, златна пръчица, горски енчец, златник – Solidago virgaurea L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из храсталаците и редките широко листни и игловидни гори, по тревистите и скалистите места в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо 30 – 100 см метличесто разклонено в горната си част стъбло. Листата са последователни, приосновните с дълги дръжки, елиптични, назъбени, а горните ланцетни с къси Прочети повече

Ефедра – Ephedra distachya L. [E. vulgaris (L.) Rich]

Сем. Ефедрови – Ephedraceae Разпространение. Рядко растение по скалистите и каменистите места на черноморското крайбрежие – Балчишко, Варненско, между Айтос и Бургас, по варовитите скали около Михайловград и Белоградчик, по склоновете на Родопите ( над Асеновград), край р.Велека в Странджа. Описание. Малко храстче със силно разклонени изправени и прешленести стъбла, високо до 50 см. Листата Прочети повече

Дъбови шикалки, къркълешки – Gallae turcicae

Разпространение. По младите клонки и листа на дъба. Описание. Дъбовите шикалки представляват патологични нарасти върху младите клонки и листа на дъба (Quercus lusianica Lam. var. infectoria D. C.) от сем. Букови – Fagaceae, които растението образува в резултат на снасянето на яйца от шикалкотворката (Cynips gallae turcicae H.) от семейството Cynipidiae. С течение на времето Прочети повече

Дяволска уста, домашна коприва, поималка, наметливо биле – Leonurus cardiaca L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По тревистите и буренливите места и край пътищата из цяла България. Описание. Многогодишно, високо до 120 см тревисто растение с четириръбесто, често червеновиолетово кухо стъбло, покрито с власинки. Листата са срещуположни, длановидно нарязани, долните 3 – 7-делни, едро назъбени, горните – 3-делни до цели, отгоре по-тъмни, отдолу светлозелени. Прочети повече

Гърбач, сърмашик – Periploca graeca L.

Сем. Устрелови – Asclepiadaceae ; Apocynaceae Разпространение. Из крайречните храсталаци и гори по черноморското крайбрежие, в Югоизточна България, Тракийската низина, южната част на Струмската долина и на дунавския остров Гаргалъка при Силистра. Описание. Увивен храст с целокрайни, лъскави срещуположни листа. Цветовете са едри, отвън зеленикави, отвътре кафяви, събрани в редкоцветни полусенници. Плодът е във вид Прочети повече

Дилянка, валериана, котешка трева, коча билка, навалник – Valeriana officinalis L.

Сем. Дилянкови – Valerianaceae ; Caprifoliaceae Разпространение. По сенчестите и влажните места из горите и храсталаците в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, набраздено, кухо стъбло, стигащо до 1,5 м, и късо коренище с многобройни светлокафяви нишковидни корени, излъчващи силна характерна миризма. Листата са нечифтоперести, с 5 до 11 чифта яйцевидно ланцетни, едро Прочети повече

Дива тиква, черен скребър – Bryonia alba L.

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Разпространение. Из храсталаците край реките, по оградите край селищата из цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с увивно, дълго до 4 м стъбло, снабдено с мустачки и с едър, месест, реповидно задебелен корен, който отвън е жълтеникав, а отвътре – бял. Листата са последователни, дълбоко длановидно Прочети повече

Гръмотрън полски, кокоши трън, коловоз, шилобод, сахатче, трънлив троскот, милобод – Ononis aversis L. (O. hircina Jacq.)

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти и песъчливи места, по бреговете на реките и в храсталаците из цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто до полухрастовидно растение, стигащо на височина до 60 см, с разклонено бодливо стъбло и късо кафяво или черно многоглаво коренище, продължаващо в дълъг до Прочети повече

Градински чай, какула, лечебен конски босилек – Salvia officinalis L.

Сем. Усноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Родината на градинския чай е Средиземноморието. У нас се отглежда ограничено из градините в южните части на страната и по Черноморието, където на някои места подивява. Описание. Многогодишно полухрастовидно растение с четириръбесто, разклонено (в основата вдървеняло), окосмено стъбло, високо до 1 м. Листата са срещуположни, долните с дръжки, Прочети повече