Целина, керевиз – Apium graveolens L.

Сем. Сенникоцветни – Umbeliferae ; Apiaceae Разпространение. Из влажните и заблатени места предимно на песъчливи почви, по-често по крайбрежието на морето, но също край Дунав, Марица, Струма (Петричко). Описание. Двугодишно тревисто растение с високо до 1,5 м силно разклонено кухо стъбло. Коренът е дебел, вретеновиден или главест. Листата са тъмнозелени, лъскави, пересто нарязани, приосновните са Прочети повече

Царевица – Zea mays L.

Сем. Житни – Gramineae ; Poaceae Разпространение. Засява се в цяла България. Отечеството на царевицата е Мексиско. Описание. Едногодишно тревисто растение с високо до 3 м право, членесто и с гъбеста сърцевина стъбло. Листата са мечовидни, с успоредна нерватура, заловени за стъблото посредством влагалище. Растението е еднодомно, с еднополови цветове: мъжките са събрани в съцветие Прочети повече

Хрян – Armoracia rusticana (Lam.) P. Gaertn., B. Meyer et Schreb. (Cochlearia armoracia L.)

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Отглежда се като лечебно растение и за подправка, но някъде се среща подивяло край огради и градини. Описание. Многогодишно тревисто растение с мощно развито месесто, разклонено бяло коренище и с разклонено, високо 40 – 100 (125) см стъбло. Листата са големи, лъскави, тъмнозелени, приосновните яйцевидни, често пересто наделени, Прочети повече

Хмел, горец – Humulus lupulus L.

Сем. Конопови – Cannabaceae Разпространение. Из храсталаците навсякъде из България, главно по влажните места и край реките. Описание. Многогодишно тревисто увивно растение с шипчета и със силно развито коренище. Листата са срещуположни, обикновено длановидно 3 – 5 – делни, едро назъбени. Цветовете са жълтозелени, еднополови: женските образуват шишарковидни съцветия и са разположени в пазвите на Прочети повече

Хвощ полски, прешлица, конска опашка – Equisetum arvense L.

Сем. Хвощови – Equisetaceae Разпространение. По влажните места, орниците, насипите, край реките и из мочурищата, а също като плевел навсякъде из България до 1450 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с дълго, разклонено, възлесто коренище, с кафявочерни грудки по него и 2 вида стъбла: пролетно и лятно. Пролетното е светло до възчернокафяво, плодно, членесто, Прочети повече

Хвойна обикновена, смрика, боровица, клека – Juniperus communis L.

Сем. Кипарисови – Cupressaceae Разпространение. Расте по сухите и каменливи склонове, из храсталаците и по скалите, в иглолистните и широколистните гори до 1600 м надм. височина в цялата страна. Описание. Вечнозелен храст или дърво, силно разклонено и високо до 1 – 4 м. Листата са шиловидно заострени, по три в снопчета, отгоре с по една Прочети повече

Трънка – Prunus spinosa L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. По сухите каменливи места, край пътищата и синорите навсякъде в България. Описание. Силно разклонен бодлив, висок до 3 м храст. Листата са елиптични, назъбени, обикновено окосмени и от двете страни. Цветовете са бели, единични, разположени на кичури, с къси дръжки. Чашката и венчето са 5-листни, тичинките много. Плодът е тъмносин, Прочети повече

Трицветна теменуга, дива любика, кокорче, любичина, шарена теменуга – Viola tricolor L.

Сем. Теменугови – Violaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, по нивите, стърнищата, ливадите и из храсталаците навсякъде в България. Описание. Едногодишно тревисто растение с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 45 см, и с тънък вретеновиден корен. Долните листа са сърцевидно яйцевидни, а горните – продълговато ланцетни, последователни, с дълги дръжки Прочети повече

Теснолист живовляк – Plantago lanceolata L.

Сем. Жиловлекови – Plantaginaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и песъчливи места, край пътищата, из пасищата и ливадите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо безлистно цветоносно стъбло, високо 15 – 30 см, и с късо, силно разклонено коренище с множество тънки коренчета. Листата са събрани в приосновна розетка и са ланцетни, с Прочети повече

Телчарка горчива – Polygala amara L.

Сем. Телчаркови – Polygalaceae Разпространение. Из сенчестите и полусенчестите горски поляни и каменливи места, само във варовитите части на Пирин. Описание. Многогодишно коренищно тревисто растение с разклонени, лежащи или приповдигащи се стъбла, високи 5 – 20 см. Приосновните листа са събрани в розетка, стъбловите – последователни. Цветовете са синьовиолетови, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката е Прочети повече