Риган, балкански чай, черновръхче – Origanum vulgare L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разположение. Расте из храсталаците, сечищата, покрайнините на горите и каменистите поляни във всички наши планини до горната горска граница. Среща се в няколко разновидности. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто и разклонено в горната си част, рядко окосмено стъбло, високо до 60 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, продълговато яйцевидни, слабо окосмени Прочети повече