Червен кантарион, трескавиче – Erythraea Centaurium Pers. (Centaurium umbellatum Gilib.)

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, из ливадите и храсталаците навсякъде в България. Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с голо четириръбесто стъбло, на върха разклонено, високо 15 – 30 см. Коренът е тънък. Приосновните листа образуват розетка. Те са обратнояйцевидни, стеснени към основата си, с 5 жилки. Стъбловите листа са срещуположни, целокрайни, елиптично Прочети повече

Жълта тинтява, горчивка, горчив корен, жълта линцура – Gentiana lutea L.

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Разпространение. Из сенчестите каменливи поляни в съседство с горната граница на гората в Средна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Средни Родопи. Поради безразборното събиране растението е силно намаляло. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, цилиндрично стъбло, високо докъм 1 м и дълго до 1 м многоглаво месесто коренище, което отвън е кафяво, а отвътре – жълтеникаво. Прочети повече

Водна детелина, богородична лъжичка, воден трилистник, горчивче, горчива детелина – Menyanthes trifoliata L.

Сем. Тинтявови – Gentianaceae ; Menyanthaceae Разпространение. По-масово из заблатените места и торфищата в Западните и Средните Родопи, Рила, Южен Пирин и сред някои от блатата във високите котловини полета в Югозападна България (Самоковско, Станкедимитровско). Описание. Многогодишно тревисто растение с дебело и дълго пълзящо членесто коренище, в горната част възходящо. Листата са месести, триделни, с обратно яйцевидни дялове и с Прочети повече