Очиболец лечебен, бутурак, планински очиболец – Potentilla tormentilla Neck. (P. erecta Rauschel)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из влажните ливади, замочурените места и торфищата, но също по каменисти места в предпланинския и планинския пояс на всички наши планини. Описание. Многогодишно тревисто растение с прави лил в основата полегнали, разклонени и окосмени стъбла, високи 15 – 30 см. Коренището е обикновено късо и дебело, тъмнокафяво отвън и червено отвътре, като при разрез се Прочети повече

Очанка лечебна, очемилка – Euphrasia officinalis L. (E. rostkoviana Hayhne)

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Orobanchaceae Разпространение. Из храсталаците ливадите и пасищата в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонено, червеникавокафяво, в горната част жлезисто окосмено стъбло, високо 5 – 25 см. Листата са срещуположни, назъбени, яйцевидни, седящи, с власинки. Цветовете са бели, с лилава горна устна и с лилави ивици и жълто петно на долната устна. Разположени са Прочети повече

Офика, самодивско дърво, калина, меко дърво – Sorbus aucuparia L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте предимно в гористите планински местности из цяла България. Описание. Висок храст или дърво, високо 3 – 16 (20) м, със сивозеленикава и гладка кора. Листата са текоперести, с 9 – 17 приседнали продълговато елиптични, напилени листчета. Отгоре са тъмнозелени, а отдолу – сивозелени. Младите листа и пъпките са окосмени. През есента листата почервеняват. Цветовете Прочети повече

Орех – Juglans regia L.

Сем. Орехови – Juglandaceae Разпространение. Из скалистите по-влажни и по-топли места в долния планински пояс като диворастящ, а като културно растение се отглежда в цялата страна. Описание. Силно разклонено дърво, високо до 25 м, с тъмносива кора. Листата са едри, с дълги дръжки, голи, текоперести, с едри, целокрайни, яйцевидно ланцетни листчета и с характерна миризма. Цветовете са еднополови. Женските са Прочети повече

Омайниче градско, зайча стъпка, смърдушка – Geum urbanum L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте из храсталаците и широколистните гори, а също по буренливите места край пътищата и оградите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с окосмено, слабо разклонено стъбло, високо до 60 см и с многоглав, конусовиден червенокафяв корен. Долните листа са лировидно пересто нарязани, събрани в розетка, а горните са най-често триделни. Цветовете са жълти и Прочети повече

Огнивче обикновено, видовиня – Anagallis arvensis L.

Сем. Игликови – Primulaceae Разпространение. По сухите тревисти места край пътищата, из посевите, окопните култури, залежите, необработените ниви в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с тънки, четириръбести, разклонени от основата, полегнали стъбла, дълги 5 – 40 (60) см. Листата са срещуположни, приседнали, яйцевидни, заострени, целокрайни. Цветовете са оранжевочервени или сини с дълги дръжки, излизащи от пазвите на листата, с Прочети повече

Овчарска торбичка – Capsella burs a-pastoris (L.) Medic.

Сем. Кръстоцветни – Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Среща се край пътищата и сградите, из запустелите места, пасищата и ливадите, в цялата страна до 2000 м надм. височина. Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с просто или разклонено стъбло, високо 5 до 60 см и с тънък вретеновиден корен. Приосновните листа са продълговати, обратноланцетни, с дръжка, цели или врязани до пересто Прочети повече