Ралица обикновена, зли етърви – Delphinium consolida L. ( Consolida regalis S. F. Gray)

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из посевите, стърнищата и тревистите места, навсякъде из България до 500 м надм. височина. Описание. Едногодишно тревисто растение с високо 20 до 40 (50) см разклонено стъбло. Коренът е вретеновиден и доста дебел. Листата са дребни, длановидни, многократно виловидно наделени на тясно линейни дялове. Цветовете са с шпора, синьо-виолетови, понякога розови или бели, събрани в Прочети повече

Повет, бяла лоза, павет, скребър – Clematis vitalba L.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из горите и храсталаците до 1500 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Многогодишно увивно или пълзящо растение с вдървеняващи разклонени стъбла, дълги до 30 м. Листата са текоперести, с яйцевидно ланцетни листчета и с дълги дръжки с които растението се залавя за околните предмети. Цветовете са бели, събрани по няколко в метличести съцветия, слабо Прочети повече

Лопен, царска свещ, овча опашка, мечо ухо, висок лопен, крилатостъблен лопен – Verbascum thapsiforme Schard.

Лечебен лопен – Verbascum phlomoides L. Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Разпространение. Високият лопен се среща из храсталаците, редките гори, сечищата и пожарищата, а лечебният лопен – по сухите тревисти, песъчливи и каменисти места, край пътищата и из необработваните места. Описание. Двугодишни тревисти едролистни растения, бялоили жълтеникаво до жълтеникавосиво вълнесто наплъстени, с високи от 30 – 50 до 120 – 150 Прочети повече

Лавровишня, зеленика, лаврова вишня, лаврова череша – Laurocerasus officinalis Roem. (Prunus laurocerasus L.)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из сенчестите букови гори в Средна Стара планина и Странджа. Описание. Вечнозелен храст или малко дръвче, 1 – 3 (6) м високо, с продълговато елиптични, кожести и последователни листа. Цветовете са бели, събрани в изправени гроздовини съцветия в пазвите на листата с 5-листно венче и многобройни тичинки. Плодовете са черни, закръглено яйцевидни, костилкови. Използваема част. Прочети повече

Кукуряк, бамбатурка – Helleborus odorus Waldst. et Kit.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из храсталаците, редките светли гори и поляни в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, с високо до 40 см стъбло и с червенокафяво, пълзящо, силно разклонено коренище. Приосновният лист е с дълга дръжка, длановидно 7-,11-,16- делен, а стъбловите листа са по-дребни, приседнали, също длановидно разсечени. Цветовете са жълтозелени, увиснали, едри, Прочети повече

Исландски лишей – Cetraria islandica (L.) Ach.

Сем. Пармелиеви – Parmeliaceae Разпространение. По влажните сенчести места поляни, пасища и каменливите места, в пояса на иглолистните гори и над тях във всички наши по-високи планини. Описание. Многогодишно талусно растение. Талусът е изправен, лентовиден, почти правилно виловидно разклонен, кожест, достигащ до 10 см дължина, с плоски или улейовидно свити дялове, гъсто осеяни по ръба с къси четинки, кафявозелен или Прочети повече

Гърбач, сърмашик – Periploca graeca L.

Сем. Устрелови – Asclepiadaceae ; Apocynaceae Разпространение. Из крайречните храсталаци и гори по черноморското крайбрежие, в Югоизточна България, Тракийската низина, южната част на Струмската долина и на дунавския остров Гаргалъка при Силистра. Описание. Увивен храст с целокрайни, лъскави срещуположни листа. Цветовете са едри, отвън зеленикави, отвътре кафяви, събрани в редкоцветни полусенници. Плодът е във вид на двойна дълга “чушка” с Прочети повече

Бял бор, борика, червен бор, белок – Pinus silvestris L.

Сем. Борови – Pinaceae Разпространение. Главно из Рила, Западни и Средни Родопи и Пирин, по-малки из Западна и Средна Стара планина, Витоша, Осогово, Славянка и др., където образува чисти или смесени гори по южните, югозападните и западните им склонове, най-често между 1000 и 2000 м надм. височина. Описание. Вечнозелено дърво, стигащо на височина 40 м и повече. Кората на възрастните Прочети повече

Бударица, петлева глава, коноплика, петниста бударица – Galeopsis tetrahit L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. По затревените и каменливите места, а също като плевел из нивите и окопните култури в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с четириръбесто, окосмено стъбло, високо 20 – 40 (60) см. Листата са срещуположни, долните яйцевидно ланцетни, в горната част на стъблото ланцетни, окосмени и назъбени. Цветовете са розовочервени или белезникави, с 5-делна тръбеста чашка Прочети повече

Бряст, полски бряст – Ulmus minor Mil. (U. campestris L. p. p.)

Сем. Брястови – Ulmaceae Разпространение. Из цялата страна в смесените широколистни гори и по влажните крайречни низини. Описание. Разклонено, високо до 30 м дърво. Листата са двойно или тройно назъбени, несиметрични, отгоре голи, гладки или грапави, отдолу по-силно или по-слабо окосмени. Съцветията се развиват преди листата през март – април във вид на кичури. Цветовете са двуполови, със зеленикав 4- Прочети повече