Горицвет, слети коса – Adonis vernalis L.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из сухите ливади и пасища, по каменливите склонове на хълмовете, предимно на варовити почви, по-масово в Североизточна България, Източна Стара планина, Югозападна България и Тунджанската хълмиста равнина. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 40 см разклонено, гъсто облистено стъбло, в основата обвито с кафяви люспи. Листата приседнали, 2-4 пъти пересто наделени, с тясно линейни, Прочети повече

Бял имел, клейник, кукувича плюнка, скребър, емелика – Viscum album L.

Сем. Имелови – Loranthaceae Разпространение. По клоните на овощните и на други широколистни и иглолистни дървета най-често в Източна България, в другите райони по-рядко. Описание. Малко, полупаразитно вечнозелено храстче с почти сферична коронка, което се прикрепва към клоните на дърветата посредством кореноподобни образувания. Стъблото е голо, виловидно разклонено, както и клонките, членесто, високо до 50 см. Листата са бледозелени, кожести, Прочети повече

Бял бор, борика, червен бор, белок – Pinus silvestris L.

Сем. Борови – Pinaceae Разпространение. Главно из Рила, Западни и Средни Родопи и Пирин, по-малки из Западна и Средна Стара планина, Витоша, Осогово, Славянка и др., където образува чисти или смесени гори по южните, югозападните и западните им склонове, най-често между 1000 и 2000 м надм. височина. Описание. Вечнозелено дърво, стигащо на височина 40 м и повече. Кората на възрастните Прочети повече