Гръмотрън полски, кокоши трън, коловоз, шилобод, сахатче, трънлив троскот, милобод – Ononis aversis L. (O. hircina Jacq.)

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти и песъчливи места, по бреговете на реките и в храсталаците из цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто до полухрастовидно растение, стигащо на височина до 60 см, с разклонено бодливо стъбло и късо кафяво или черно многоглаво коренище, продължаващо в дълъг до 50 см слабо разклонен осев Прочети повече