Чувен, дива лобода, див спанак, влашки спанак – Chenopodium bonus-henricus L.

Сем. Лободови – Chenopodiaceae Разпространение. Из тревистите и рудерализирани места предимно в планините между 800 – 2000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, зелено или червеникаво, 5 – 80 см пирамидално разклонено стъбло и с месест, дебел многоглавест корен. Листата са копиевидни, целокрайни, покрити с белезникав прах. Цветовете са зелени и дребни събрани във връхно тясно пирамидално Прочети повече

Чобанка, лопуш, репух – Petasites officinalis Monch. [P. hybridis (L.) Gartn.]

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните и каменливи места край потоците и реките главно в предпланинския пояс, навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и с високи до 50 см, дебели, безлистни, бели или червеникави, паяжинесто вълнести цветоносни стъбла, които се развиват рано напролет, преди появяването на листата. Последните са много големи, бъбрековидни или Прочети повече

Черна боровинка, брусница – Vaccinium myrtillus L.

Сем. Боровинкови – Ericaceae Разпространение. Расте по скалистите и каменливи поляни, из торфищата, иглолистните гори и високопланинските пасища във всички наши планини над 800 м надм. височина. Описание. Разклонено храстче с ръбести зелени стъбла, стигащи на височина до 40 см, и пълзящо коренище с множество разклонения. Листата са с къси дръжки, голи, светлозелени, назъбени, яйцевидни или елиптични, опадливи. Цветовете са Прочети повече

Червено подъбиче, горчива чубрица, количав бурен – Teucrium chamaedrys L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Из храсталаците, каменливите поляни и редките широколистни гори в цяла България. Описание. Многогодишно слабо окосмено тревисто растение с разклонено четириръбесто стъбло, високо до 30 см, и с вретеновиден корен. Листата са срещуположни, с къси дръжки, обратно яйцевидни, с клиновидна основа, а в горната си част едро назъбени. Цветовете са розови и са разположени Прочети повече

Червено кучешко грозде, разводник – Solanum dulcamara L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из влажните сенчести храсталаци и гори навсякъде в България. Описание. Увивен и катерлив полухраст с разклонено, ръбесто, в основата вдървеняло стъбло, дълго го 2м. Коренището е силно разклонено и пълзящо. Листата са яйцевидно ланцетни цели или с една двойка дребни продълговати делчета в основата. Цветовете са виолетови, събрани в сложни гроздове, с 5-листна сраснала чашка, Прочети повече

Червен кантарион, трескавиче – Erythraea Centaurium Pers. (Centaurium umbellatum Gilib.)

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, из ливадите и храсталаците навсякъде в България. Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с голо четириръбесто стъбло, на върха разклонено, високо 15 – 30 см. Коренът е тънък. Приосновните листа образуват розетка. Те са обратнояйцевидни, стеснени към основата си, с 5 жилки. Стъбловите листа са срещуположни, целокрайни, елиптично Прочети повече

Червен глог – Crataegus monogyna Jacq.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте из цялата страна в предпланинския и долния планински пояс. Описание. Бодлив храст или малко дърво, високо до 5 м. Листата отгоре са лъскави и по-тъмнозелени, а отдолу светлозелени, влакнести, разсечени на 3 – 7 назъбени островърхи дялове. Младите клонки са голи или с редки власинки. Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия с 5-листна Прочети повече

Чер оман, зарасличе, чер корен – Symphytum officinale L.

Сем. Грапаволистни – Borraginaceae Разпространение. Среща се в низините и предпланинските райони из влажните ливади и край реките в цялата страна. Описание. Многогодишно четинесто окосмено тревисто растение, с високо до 1 м крилато стъбло. Коренището е късо, с дебели и разклонени корени. Долните листа са яйцевидно ланцетни, седящи. Цветовете са лилави, по-рядко розови и бели, събрани в едностранни, завити гроздовидни Прочети повече

Чер бъз, свирчовина – Sambucus nigra L.

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae ; Adoxaceae Разпространение. Расте из храсталаците и гористите места до 1600 м надм. височина, а също така и в населените места навсякъде из България. Описание. Храст или високо до 6 м дръвче, силно разклонено, с тънка, сива, напукана кора и мека сърцевина. Коренът е силно развит. Листата са срещуположни, нечифтоперести, с 5 – 7 елиптично до Прочети повече

Чемерика бяла – Veratrum lobelianum Bernh.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Melanthiaceae Разпространение. Из влажните ливади в предпланинския и планинския пояс на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м цилиндрично, в основата обвито от влагалищата на старите листа стъбло, окосмено с леки власинки. Коренището е късо, дебело, с многобройни шнуровидни корени. Листата са големи, долните широко елиптични, горните ланцетни, целокрайни, с дъговидна Прочети повече