Сарсапарила – Smilax officinalis H.B.K

Сем. Кремови – Liliaceae Разпространение. Централна и Южна Америка. Описание. Увивен вечнозелен храст. Корените са сивокафяви, надлъжно набраздени и пълзящи, достигащи на дължина до 2 м. Използваема част. Корените, брани преди цъфтенето му или след узряването на плодовете, се сушат на сянка или сушилня при температура до 40 градуса целзий. Изсушените корени са сивокафяви, без мирис и със слузест вкус. Прочети повече

Смрадлика, тетра, кукуч – Cotinus coggygria Scop. (Rhus cotinus L.)

Сем. Смрадликови – Anacardiaceae Разпространение. По сухите каменливи места из храсталаците и светлите дъбови гори в цялата страна, но по-често на варовити почви. Описание. Храст или малко дръвче, високо до 6 м. Клоните му имат червеникава гладка кора и жълта дървесина. Листата са последователни, широко яйцевидни до закръглени, на дълги дръжки, отдолу синкавозелени, а отгоре тъмнозелени, с характерна миризма. През Прочети повече

Смокиня, смоква – Ficus carica L.

Сем. Черничеви – Moraceae Разпространение. По сухите и припечни места главно в Южна България. Описание. Ниско разклонено дърво, достигащо на височина 7 – 10 м, или храст. Листата са последователни, едри, на дълги дръжки, дълбоко 3 – 5-делни, тъмнозелени със синкав оттенък. Растението е двудомно. Мъжките цветове са с 3-5-делен околоцветник и 3 – 5 тичинки, а женските – с Прочети повече

Слънчоглед – Helianthus annuus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Засявано растение из цяла България. Отечеството му е Мексико. Описание. Едногодишно тревисто растение с изправено, покрито с твърди четинки и изпълнено с мека сърцевина стъбло, високо до 2,5 (4) м. Листата са големи, с дълги дръжки, сърцевидни, последователни, окосмени. Цветните кошнички са големи, разположени по върховете на стъблата, с едри периферни жълти езичести, Прочети повече

Слез горски, камиляк, камбулеш – Malva sylvestris L.

Сем. Слезови – Malvaceae Разпространение. Расте по буренливите места, край пътищата и изкопите в цялата страна. Описание. Едно-, дву- или многогодишно тревисто растение със силно разклонено, изправено или приповдигащо се, слабо окосмено стъбло, високо до 1 м. Коренът е месест и дълъг до 1 м. Листата са закръглени, със сърцевидна основа, с дълги дръжки, плитко длановидно нарязани на 5 – Прочети повече

Сладник, женско биле, сладка папура, сладък корен, сладица – Glycyrrhiza glabra L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти места в Северна България между Свищов и Никопол, около Сомовит и другаде. Описание. Многогодишно тревисто растение, стигащо на височина до 1 м. Коренището е късо и дебело, а главният вертикален корен стига на дължина до 5 м и до 10 см дебелина. От него излизат многобройни дълги хоризонтални издънки, които Прочети повече

Сладка папрат, навалник, райково коренче, сладун – Polypodium vulgare L.

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae Разпространение. По влажни и сенчести скали из цялата страна. Описание. Многогодишна, висока до 40 см папрат с хоризонтално пълзящо кафяво коренище, покрито с кафяви люспи. Листата излизат в две редици от горната повърхност на коренището. Те са с жълтеникава или зелена дръжка, а петурите им са пересто нарязани почти до средната жилка. Спорангиите са събрани в Прочети повече

Синя жлъчка, бърдоква, свинок, синя млечка – Cichorium intybus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из ливадите и пустошите, край пътищата, в обработваемите земи, залежите и стърнищата в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с ръбести стъбла, слабо окосмени, високи до 1,2 м. Коренът е вретеновиден, месест и неразклонен. Приосновните листа са събрани в розетка и са вълновидно пересто нарязани на триъгълни назъбени дялове, а стъбловите са Прочети повече

Седефче – Ruta graveolens L.

Сем. Седефчеви – Rutaceae Разпространение. Като диворастящо се среща нарядко по сухите и каменливите места само в някои райони, но като градинско и подивяло растение вирее навсякъде из страната. Описание. Многогодишно тревисто растение или полухраст с право, цилиндрично, голо, сивозелено, със синкав оттенък стъбло, разклонено, високо 20 – 50, рядко 80 – 90 см. Листата са последователни, двойно или почти Прочети повече

Сапунче лечебно, белонога, пенявец – Saponaria officinalis L.

Сем. Карамфилови – Caryophyllaceae Разпространение. Из влажните песъчливи и чакълести места край реките и потоците, в низинните и предпланинските райони на цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с голи или слабо окосмени, изправени или проповдигащи се стъбла, високи 30 – 90 см. Коренът е тънък, червеникав, хоризонтален. Листата са срещуположни, тясно елиптични или овално ланцетни Прочети повече