Горицвет, слети коса – Adonis vernalis L.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из сухите ливади и пасища, по каменливите склонове на хълмовете, предимно на варовити почви, по-масово в Североизточна България, Източна Стара планина, Югозападна България и Тунджанската хълмиста равнина. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 40 см разклонено, гъсто облистено стъбло, в основата обвито с кафяви люспи. Листата приседнали, 2-4 пъти пересто наделени, с тясно линейни, Прочети повече