Розмарин, бабин косъм – Rosmarinus officinalis L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. Отечеството на розмарина е Средиземноморието. У нас се отглежда в южните райони. Описание. Вечнозелен храст с гъсто разклонени, високи до 1 м четириръбести стъбла. Листата са срещуположни, линейни, приседнали с подвити краища, отгоре зелени, а отдолу бяло паяжинесто окосмени. Цветовете са сини, рядко бели, събрани по няколко по върховете на клонките, с двуустна чашка, 5-листно Прочети повече

Червено подъбиче, горчива чубрица, количав бурен – Teucrium chamaedrys L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Из храсталаците, каменливите поляни и редките широколистни гори в цяла България. Описание. Многогодишно слабо окосмено тревисто растение с разклонено четириръбесто стъбло, високо до 30 см, и с вретеновиден корен. Листата са срещуположни, с къси дръжки, обратно яйцевидни, с клиновидна основа, а в горната си част едро назъбени. Цветовете са розови и са разположени Прочети повече

Риган, балкански чай, черновръхче – Origanum vulgare L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разположение. Расте из храсталаците, сечищата, покрайнините на горите и каменистите поляни във всички наши планини до горната горска граница. Среща се в няколко разновидности. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто и разклонено в горната си част, рядко окосмено стъбло, високо до 60 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, продълговато яйцевидни, слабо окосмени Прочети повече

Ранилист лечебен, хайдушка билка, рошовина, червен вятър – Betonica officinalis L. [Stachys officinalis (L.) Trev.]

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Из храсталаците и тревистите места в цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение с просто, право, четириръбесто стъбло, носещо са 2 двойки листа, високо 20 – 100 см и с вретеновиден корен. Листата са назъбени, продълговато яйцевидни, със сърцевидна основа, окосмени или голи, стъбловите приседнали, приосновните с дълги дръжки и по-едри петури, образуват розетка. Прочети повече

Пчелник обикновен – Marrubium vulgare L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По сухите каменисти, тревисти и буренливи места, главно в по-топлите части на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено бяло влакнесто, четириръбесто стъбло, високо 20 – 60 см и с вретеновиден дървенист корен. Листата са срещуположни, закръглено яйцевидни, с къси дръжки, назъбени, отгоре голи, отдолу – окосмени, с изпъкнала нерватура. Цветовете са бели, Прочети повече

Пирински чай, македонски чай, миризлив бурен – Sideritis scardica Griseb.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По високите варовити части на Южен Пирин, Славянка и Средните Родопи. Описание. Многогодишно бяловълнесто тревисто растение с прави или приповдигащи се стъбла, до 50 см високи. Листата са срещуположни, приседнали или с къси дръжки, линейно елиптични до линейно ланцетни. Цветовете са жълтеникави, разположени прешленовидно в пазвите на лимоненожълти ципести прицветници в класовидни съцветия. Прочети повече

Мента културна, джоджен, нане, гюзюм – Mentha piperita L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Засявано растение навсякъде у нас. Описание. Многогодишно тревисто растение с тъмновиолетово, четириръбесто, от основата разклонено стъбло, високо до 50 – 80 см, и силно развито хоризонтално коренище. Листата са с къси дръжки, кръстовидно срещуположни, сърцевидно яйцевидни, заострени, остро назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли, от двете страни покрити с жлези, които отделят етерично масло. Прочети повече

Мащерка, бабина душица, воленика, матерка, овчарска мерудия, овчарски босилек – Thymus sp. div

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae У нас растат около 15 вида от рода мащерка, които ние включваме в една сборна група – Thymus sp. div. Разпространение. По тревисти, каменливи и скалисти места, край пътища, из ливади, гори и горски поляни в цялата страна. Описание. Многогодишни тревисти растения или полухрастчета с пълзящи или полегнали стъбла, дълги до 30 см, и Прочети повече

Маточина, лимонче, маторка пчелинък – Melissa officinalis L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Расте из редките гори, храсталаците покрай градините, оградите и дворовете в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с четири ръбесто разклонено стъбло, покрито с редки власинки, високо 30 – 80 см и с добре развито коренище. Листата са срещуположни, яйцевидни, тъпо назъбени, тъмнозелени и голи отгоре, а отдолу светлозелени и жлезисто окосмени. Цветовете Прочети повече

Лавандула, лаванда – Lavandula angustifolia Mill.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Отечеството на лавандулата е Средиземноморието. У нас се култивира главно в Подбалканските полета. Описание. Многогодишно вечнозелено полухрастче, високо 30 до 60 (100) см. Долните вдървеняващи стъбла са силно разклонени, възходящи с многобройни млади клонки. Цветоносните клонки са четириръбести, в основата гъсто облистени, а нагоре с дълго безлистно междувъзлие. Коренът е вретеновиден и прониква Прочети повече