Шипка кучешка, див трендафил, див гюл – Rosa canina L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Среща се в различни разновидности из храсталаците, горите и каменливите места до 1600 м надм. височина навсякъде из България. Описание. Храст с дълги, прави или извити, зелени и кафяви стъбла, стигащи на дължина до 3 м. Листата са голи, текоперести, с жлезисти, нарязани прилистници, с 5 – 7 листчета, които са с къси дръжки, елиптични, Прочети повече

Червен глог – Crataegus monogyna Jacq.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте из цялата страна в предпланинския и долния планински пояс. Описание. Бодлив храст или малко дърво, високо до 5 м. Листата отгоре са лъскави и по-тъмнозелени, а отдолу светлозелени, влакнести, разсечени на 3 – 7 назъбени островърхи дялове. Младите клонки са голи или с редки власинки. Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия с 5-листна Прочети повече

Трънка – Prunus spinosa L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. По сухите каменливи места, край пътищата и синорите навсякъде в България. Описание. Силно разклонен бодлив, висок до 3 м храст. Листата са елиптични, назъбени, обикновено окосмени и от двете страни. Цветовете са бели, единични, разположени на кичури, с къси дръжки. Чашката и венчето са 5-листни, тичинките много. Плодът е тъмносин, със синкав налеп и стипчиво-кисел Прочети повече

Роза маслодайна, трендафил: Rosa gallica L. var. damascena – червена казанлъшка роза, Rosa alba L. – бяла казанлъшка роза

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Култивирани растения главно в Розовата долина. Описание. Храсти с изправени стъбла, високи 1,5 – 2 м, покрити с прави или сърповидно извити шипове. Листата текоперести, с 5 – 7 яйцевидно ланцетни листчета, отгоре голи или в единични власинки, а отдолу гъсто окосмени. Цветовете едри, бледорозови до розови или бели, с жлезисто четинести дръжки, пересто нарязани Прочети повече

Очиболец лечебен, бутурак, планински очиболец – Potentilla tormentilla Neck. (P. erecta Rauschel)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из влажните ливади, замочурените места и торфищата, но също по каменисти места в предпланинския и планинския пояс на всички наши планини. Описание. Многогодишно тревисто растение с прави лил в основата полегнали, разклонени и окосмени стъбла, високи 15 – 30 см. Коренището е обикновено късо и дебело, тъмнокафяво отвън и червено отвътре, като при разрез се Прочети повече

Офика, самодивско дърво, калина, меко дърво – Sorbus aucuparia L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте предимно в гористите планински местности из цяла България. Описание. Висок храст или дърво, високо 3 – 16 (20) м, със сивозеленикава и гладка кора. Листата са текоперести, с 9 – 17 приседнали продълговато елиптични, напилени листчета. Отгоре са тъмнозелени, а отдолу – сивозелени. Младите листа и пъпките са окосмени. През есента листата почервеняват. Цветовете Прочети повече

Омайниче градско, зайча стъпка, смърдушка – Geum urbanum L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Расте из храсталаците и широколистните гори, а също по буренливите места край пътищата и оградите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с окосмено, слабо разклонено стъбло, високо до 60 см и с многоглав, конусовиден червенокафяв корен. Долните листа са лировидно пересто нарязани, събрани в розетка, а горните са най-често триделни. Цветовете са жълти и Прочети повече

Малина – Rubus idaeus L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. По скалните сипеи и каменливите склонове, из редките гори, сечищата и пожарищата във всички наши планини. Отглежда се и като градинско растение. Описание. Полухраст, висок 1 – 2 м, развиващ многобройни коренови издънки. Едногодишните клонки са пръчковидни, тревисти, покрити със синкавозелен налеп и са осеяни с къси шипчета, безплодни. Двугодишните клони са плодоносещи, слабо вдървеняващи, Прочети повече

Лавровишня, зеленика, лаврова вишня, лаврова череша – Laurocerasus officinalis Roem. (Prunus laurocerasus L.)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из сенчестите букови гори в Средна Стара планина и Странджа. Описание. Вечнозелен храст или малко дръвче, 1 – 3 (6) м високо, с продълговато елиптични, кожести и последователни листа. Цветовете са бели, събрани в изправени гроздовини съцветия в пазвите на листата с 5-листно венче и многобройни тичинки. Плодовете са черни, закръглено яйцевидни, костилкови. Използваема част. Прочети повече

Къпина, планучка – Rubus fruticosus L. (под това име са описани няколко вида къпини).

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из горите, храсталаците, сечищата, по синорите и край пътищата в цялата страна. Описание. Храстовидни растения с цилиндрични или тъпоръбести, голи или окосмени, но винаги по-силно или по-слабо бодливи стъбла, които са пълзящи или са дъговидно извити. Листата са длановидни или нечифтоперести, обикновено с 3 – 5 яйцевидни заострени и назъбени листчета, голи или бяло мъхесто Прочети повече