Ралица обикновена, зли етърви – Delphinium consolida L. ( Consolida regalis S. F. Gray)

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из посевите, стърнищата и тревистите места, навсякъде из България до 500 м надм. височина. Описание. Едногодишно тревисто растение с високо 20 до 40 (50) см разклонено стъбло. Коренът е вретеновиден и доста дебел. Листата са дребни, длановидни, многократно виловидно наделени на тясно линейни дялове. Цветовете са с шпора, синьо-виолетови, понякога розови или бели, събрани в Прочети повече

Потайниче, гълъбови очи, страшниче – Anemone hepatica L. (Hepatica nobilis Mill.)

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и широколистните гори в долния планински пояс на всички наши планини. Описание. Многогодишно тревисто растение с късо и дебело тъмнокафяво коренище. Листата са с дълги дръжки, триделни, възкожести, излизащи направо от коренището, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени или слабо виолетови, дълговлакнесто окосмени. Цветовете са небесно сини или синьолилави, по-рядко розови или бели, разположени Прочети повече

Повет, бяла лоза, павет, скребър – Clematis vitalba L.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из горите и храсталаците до 1500 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Многогодишно увивно или пълзящо растение с вдървеняващи разклонени стъбла, дълги до 30 м. Листата са текоперести, с яйцевидно ланцетни листчета и с дълги дръжки с които растението се залавя за околните предмети. Цветовете са бели, събрани по няколко в метличести съцветия, слабо Прочети повече

Кукуряк, бамбатурка – Helleborus odorus Waldst. et Kit.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из храсталаците, редките светли гори и поляни в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, с високо до 40 см стъбло и с червенокафяво, пълзящо, силно разклонено коренище. Приосновният лист е с дълга дръжка, длановидно 7-,11-,16- делен, а стъбловите листа са по-дребни, приседнали, също длановидно разсечени. Цветовете са жълтозелени, увиснали, едри, Прочети повече

Горицвет, слети коса – Adonis vernalis L.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из сухите ливади и пасища, по каменливите склонове на хълмовете, предимно на варовити почви, по-масово в Североизточна България, Източна Стара планина, Югозападна България и Тунджанската хълмиста равнина. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 40 см разклонено, гъсто облистено стъбло, в основата обвито с кафяви люспи. Листата приседнали, 2-4 пъти пересто наделени, с тясно линейни, Прочети повече