Сапунче лечебно, белонога, пенявец – Saponaria officinalis L.

Сем. Карамфилови – Caryophyllaceae Разпространение. Из влажните песъчливи и чакълести места край реките и потоците, в низинните и предпланинските райони на цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с голи или слабо окосмени, изправени или проповдигащи се стъбла, високи 30 – 90 см. Коренът е тънък, червеникав, хоризонтален. Листата са срещуположни, тясно елиптични или овално ланцетни Прочети повече

Изсипливче голо, белило – Herniaria glabra L.

Сем. Карамфилови – Caryophyllaceae Разпространение. По песъчливите и тревистите места в цяла България докъм 1500 м надм. височина. Описание. Едно- или двугодишно тревисто растение с разклонени лежащи стъбла, дълги 6 до 15 см. Листата са дребни, ланцетни до елиптични и лопатовидни с ципести бели или зеленикави прилистници. Цветовете са дребни, жълтозеленикави, с 5-делна чашка, 5-листно венче и 5 тичинки. Те Прочети повече