Очанка лечебна, очемилка – Euphrasia officinalis L. (E. rostkoviana Hayhne)

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Orobanchaceae Разпространение. Из храсталаците ливадите и пасищата в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонено, червеникавокафяво, в горната част жлезисто окосмено стъбло, високо 5 – 25 см. Листата са срещуположни, назъбени, яйцевидни, седящи, с власинки. Цветовете са бели, с лилава горна устна и с лилави ивици и жълто петно на долната устна. Разположени са Прочети повече

Луличка обикновена, залистниче, коминче, рибьовче – Linaria vulgaris (L.) Mill.

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Расте край пътищата, в орниците и тревистите места навсякъде из равнинните и предпланинските райони на България. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, просто или разклонено стъбло, високо 20 – 60 см. Листата са последователни, без дръжки, линейно ланцетни, с подвити краища. Цветовете са жълти, с оранжево обагрена отгоре долна устна и с жлезистовлакнести Прочети повече

Лопен, царска свещ, овча опашка, мечо ухо, висок лопен, крилатостъблен лопен – Verbascum thapsiforme Schard.

Лечебен лопен – Verbascum phlomoides L. Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Разпространение. Високият лопен се среща из храсталаците, редките гори, сечищата и пожарищата, а лечебният лопен – по сухите тревисти, песъчливи и каменисти места, край пътищата и из необработваните места. Описание. Двугодишни тревисти едролистни растения, бялоили жълтеникаво до жълтеникавосиво вълнесто наплъстени, с високи от 30 – 50 до 120 – 150 Прочети повече

Вълнест напръстник – Digitalis lanata Ehrh.

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из цялата страна. По сухите каменисти склонове и тревистите места из храсталаците, по синорите, главно в по-ниските части, но се изкачва и до 1400 м надм. височина. Описание. Двегодишно или многогодишно тревисто растение с право, неразклонено червеникаво гъсто облистено стъбло, високо най-често 40 – 60 см. Листата са последователни, продълговато ланцентни, приседнали, окосмени Прочети повече

Великденче лечебно, гергьовденче, превара – Veronica officinalis

Сем. Живеничеви – Scrophullariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из всички типове гори и в цяла България. Описание. Многогодишно окосмено тревисто растение. Стъблото в основата пълзящо и вкореняващо се, разклонено, във връхната част възходящо, дълго 30 см. Листата са срещуположни, назъбени, обратно яйцевидни или продълговати, стеснени при основата в къса дръжка. Цветовете са светлосини или бледолилави с дръжки, по-къси от чашките, и Прочети повече