Касия теснолистна – Cassia angustifolia ; Касия остролистна – Cassia acutifolia Del.

Сем. Бобови – Leguminosae Разпространение. Из пустинните и полупустинните райони на Африка и Южна Арабия. Описание. Полухрасти и храсти, високи до 1 м. Листата са чифтоперести с целокрайни, тясно ланцетни листчета. Цветовете са чифтоперести с целокрайни, тясно ланцетни листчета. Цветовете са неправилни, жълти и са събрани в пазвени грозовидни съцветия. Плодът е боб, кожест и сух, с голям брой плоски Прочети повече

Сминдух, тилчиц – Trigonella foenum – graesum L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Засявано растение в цялата страна, главно в Северна България. Произхожда от Западна Азия. Описание. Едногодишно тревисто растение с право стъбло, високо до 1 м. Листата са тройни, с прилистници, сраснали с листната дръжка. Цветовете са жълти или бледожълти, приседнали в пазвите на горните листа. Чашката е 5-делна, венчето с тъпа ладийка. Плодът е Прочети повече

Сладник, женско биле, сладка папура, сладък корен, сладица – Glycyrrhiza glabra L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти места в Северна България между Свищов и Никопол, около Сомовит и другаде. Описание. Многогодишно тревисто растение, стигащо на височина до 1 м. Коренището е късо и дебело, а главният вертикален корен стига на дължина до 5 м и до 10 см дебелина. От него излизат многобройни дълги хоризонтални издънки, които Прочети повече

Клинавче сладколистно, орлови нокти, сладколистно сграбиче – Astragalus glycyphyllos L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Из горите, храсталаците и горските поляни навсякъде из България. Описание. Многогодишно голо или редковлакнесто тревисто растение с разклонено полегнало стъбло. Листата са текоперести, с 5 – 8 чифта широко яйцевидни листчета. Цветовете са жълтозелени, събрани в гроздовидни съцветия, с дълги дръжки, които излизат от пазвите на листата и са еднакво дълги с тях. Прочети повече

Жълтуга багрилна, бояджийска жълтуга – Genista tinctoria L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Из влажните ливади и по тревистите склонове, в редките гори и храсталаци, в равнинните и предпланинските райони на цяла България. Описание. Силно разклонен малък храст или полухраст, достигащ до височина 30 – 60 см, с ръбести клони. Листата са ланцетни или елиптични, отдолу са тъмнозелени и с ясно забележими странични жилки. Цветовете са Прочети повече

Жълта комунига, едър звездел, жълто биле, медовен трилистник – Melilotus officinalis (L.) Lam.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По влажните тревисти места, из обработваемите земи, стърнищата, залежите и край пътищата из цялата страна докъм 1000 м надм. височина като рудерално и плевелно растение. Описание. Двугодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо 0,40 – 1 (2) м. Листата са последователни, триделни с елиптични, назъбени по ръба листчета, с дълги дръжки и целокрайни Прочети повече

Жълта акация, жълт салкъм, златен дъжд – Laburnum anagyroides Medic.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Отглежда се като украсно растение. Описание. Храст или малко дърво, стигащо на височина докъм 7 м. Листата са тройни, без прилисници. Цветовете са жълти, събрани във висящи гроздовидни съцветия. Плодът е тъмно-кафяв сплеснат боб, който съдържа до 8 семена. Цъфти през май – юни. Използваема част. Семената. Събират се бобовете, докато още не Прочети повече

Жаблек, конски ребра, диво салкъмче – Galega officinalis L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Нарядко из цялата страна по влажните места – в изкопи, край каналите и по речните брегове, край сенчестите гори. Описание. Многогодишно голо тревисто растение с разклонено, високо до 1 м набраздено стъбло. Листата са прилистници, текоперести, 11 – 21 линейно елиптични листчета, които завършват на върха с късо осилче. Цветовете са синкаволилави, рядко Прочети повече

Гръмотрън полски, кокоши трън, коловоз, шилобод, сахатче, трънлив троскот, милобод – Ononis aversis L. (O. hircina Jacq.)

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти и песъчливи места, по бреговете на реките и в храсталаците из цялата страна докъм 1000 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто до полухрастовидно растение, стигащо на височина до 60 см, с разклонено бодливо стъбло и късо кафяво или черно многоглаво коренище, продължаващо в дълъг до 50 см слабо разклонен осев Прочети повече

Бяла акация, салкъм – Robinia pseudoacacia L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Отечеството на бялата акация е Северна Америка. У нас се култивира главно край пътищата и железопътните линии, а също като почвоукрепител. Описание. Разклонено дърво, стигащо на височина до 20 м, със сивокафява напукана кора. Листата са текоперести с дръжки, в чиято основа се намират по две шипчета. Цветовете са бели, ароматни и са Прочети повече