Розмарин, бабин косъм – Rosmarinus officinalis L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. Отечеството на розмарина е Средиземноморието. У нас се отглежда в южните райони. Описание. Вечнозелен храст с гъсто разклонени, високи до 1 м четириръбести стъбла. Листата са срещуположни, линейни, приседнали с подвити краища, отгоре зелени, а отдолу бяло паяжинесто окосмени. Цветовете са сини, рядко бели, събрани по няколко по върховете на клонките, с двуустна чашка, 5-листно Прочети повече

Ружа лечебна, бяла ружа, бял слез – Althaea officinalis L.

Сем. Слезови – Malvaceae Разпространение. Из влажните места край реките и блатата, в крайречните храсталаци навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, окосмено и кухо стъбло, високо до 1,5 м, и с късо многоглаво коренище, продължаващо в дебел месест, разклонен корен, отвън сивожълт, с дълги дръжки, като долните са петделни, а горните – триделни, едро назъбени. През първата Прочети повече

Росянка кръголистна – Drosera rotundifolia L.

Сем. Росянкови – Droseraceae Разпространение. Расте само из сфагновите тресавища във високопланинските райони на Западна Стара планина, Средна гора, Витоша, Рила, Западни и Средни Родопи. Описание. Многогодишно тревисто насекомоядно растение с безлистно цветоносно стъбло, високо 5 – 10 (20) см. Листата са кръгли , с дълги червеникави жлезисти власинки, отделящи лепкав сок, с който растението задържа насекомите. Цветовете са бели, Прочети повече

Росопас лечебен, нерадиче, шефтериче – Fumaria officinalis L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. Из посевите и буренливите места, край пътищата, оградите и другаде, до 1000 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Едногодишно тревисто растение с набраздени, кухи, голи, синкавозелени, полулежащи или възходящи, силно разклонени стъбла, високи 10 – 40 см. Листата са сложно пересто нарязани, с дръжки, синкавозелени. Цветовете са дребни, розови до пурпурночервени и са събрани Прочети повече

Росен, русанлийче, самодивско цвете – Dictamnus albus L.

Сем. Седефчеви – Rutaceae Разпространение. Из сухите тревисти и каменливи места из редките светли храсталаци и гори, предимно на варовити почви, по топлите предпланински склонове, нарядко из цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение със сочни корени, дълги до 50 см и с високо 30 – 100 см неразклонено, към върха жлезисто окосмено стъбло. Листата са последователни, най-долните прости, а средните Прочети повече

Роза маслодайна, трендафил: Rosa gallica L. var. damascena – червена казанлъшка роза, Rosa alba L. – бяла казанлъшка роза

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Култивирани растения главно в Розовата долина. Описание. Храсти с изправени стъбла, високи 1,5 – 2 м, покрити с прави или сърповидно извити шипове. Листата текоперести, с 5 – 7 яйцевидно ланцетни листчета, отгоре голи или в единични власинки, а отдолу гъсто окосмени. Цветовете едри, бледорозови до розови или бели, с жлезисто четинести дръжки, пересто нарязани Прочети повече

Риган, балкански чай, черновръхче – Origanum vulgare L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разположение. Расте из храсталаците, сечищата, покрайнините на горите и каменистите поляни във всички наши планини до горната горска граница. Среща се в няколко разновидности. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто и разклонено в горната си част, рядко окосмено стъбло, високо до 60 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, продълговато яйцевидни, слабо окосмени Прочети повече

Решетка безстъблена, вилино сито, дива зелка, шереметка, трънова гулия – Carlina acanthifolia All.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По тревистите сухи места в предпланинските райони и по-ниските части на планините, навсякъде из България. Описание. Двугодишно тревисто растение с дебел, сочен, жълтокафяв корен. Листата са големи, пересто нарязани, бодливи, разположени в розетка, в средата на която се развива едра кошничка, обвита с по-дребни бодливи листа. Цветовете са двуполови (отначало бледожълти, а впоследствие Прочети повече

Репей, лопуш, чичек, бутрак – Arctium lappa L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из храсталаците, горите и пожарищата, а също по буренливите места около и в селищата в цялата страна. Описание. Двугодишно тревисто растение с дълъг, слаб разклонен месест корен, сивокафяв отвън, а отвътре бял и с висок 60 – 150 см стъбло, което е ребристо, червеникаво, силно разклонено в горната част. Долните листа са Прочети повече

Резене, морач, мънотър, див (зимен) копър, сминд – Foeniculum vulgare Mill. ( F. officinale All.)

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Култивирано растение, но се среща в подивяло състояние в различни райони на страната. Описание. Двугодишно или многогодишно, голо, синкаво от восъчен налеп тревисто растение с право, на върха разклонено стъбло, високо до 150 см. Коренът е вретеновиден, сивокафяв отвън и бял отвътре. Листата са многократно пересто разсечени на линейно шиловидни дялове, долните са Прочети повече