Очиболец лечебен, бутурак, планински очиболец – Potentilla tormentilla Neck. (P. erecta Rauschel)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из влажните ливади, замочурените места и торфищата, но също по каменисти места в предпланинския и планинския пояс на всички наши планини. Описание. Многогодишно тревисто растение с прави лил в основата полегнали, разклонени и окосмени стъбла, високи 15 – 30 см. Коренището е обикновено късо и дебело, тъмнокафяво отвън и червено отвътре, като при разрез се Прочети повече