Пирински чай, македонски чай, миризлив бурен – Sideritis scardica Griseb.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По високите варовити части на Южен Пирин, Славянка и Средните Родопи. Описание. Многогодишно бяловълнесто тревисто растение с прави или приповдигащи се стъбла, до 50 см високи. Листата са срещуположни, приседнали или с къси дръжки, линейно елиптични до линейно ланцетни. Цветовете са жълтеникави, разположени прешленовидно в пазвите на лимоненожълти ципести прицветници в класовидни съцветия. Прочети повече