Канелено дърво – Cinnamomum zeylanicum Blume

Сем. Лаврови – Lauraceae Разпространение. Из тропическите области на Стария и Новия свят. Произхожда от Югоизточна Азия. Описание. Вечнозелен храст или дърво, стигащо на височина до 10 м. Листата са срещуположни, яйцевидни, целокрайни, дълги до 20 см. Цветовете са дребни, събрани в класовидни съцветия нарядко по дървото. Те са хермафродитни, с 5 – 6-делен жълтеникав перигон. Тичинките са наредени в Прочети повече

Кърпикожух, мразовец, есенен минзухар, качунка, пъди овчар – Colchicum automnale L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Colchicaceae Разпространение. Из ливадите, поляните, пасищата и храсталаците в предпланинския и планинския пояс, навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с яйцевидна грудко-луковица, обвита с тънка жилава кафява ципа. Цветовете се развиват през есента. Те са светлорозови или розово-лилави, рядко бели, с 6-делен околоцветник, сраснал в основата в дълга бледа тръбица. Листата се развиват през Прочети повече

Кукуряк, бамбатурка – Helleborus odorus Waldst. et Kit.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из храсталаците, редките светли гори и поляни в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, с високо до 40 см стъбло и с червенокафяво, пълзящо, силно разклонено коренище. Приосновният лист е с дълга дръжка, длановидно 7-,11-,16- делен, а стъбловите листа са по-дребни, приседнали, също длановидно разсечени. Цветовете са жълтозелени, увиснали, едри, Прочети повече

Кръвен здравец, жива трева, щъркулянче – Geranium sanguineum L.

Сем. Здравецови – Geraniaceae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи склонове и сред храсталаците главно в предпланинските райони на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено от основата, гъсто окосмено стъбло и със силно развито коренище. Листата са срещуположни, длановидни, многократно разсечени с приятна миризма. Цветовете са единични, червени, разположени върху дълга коленчеста дръжка, с 5-листна чашка, 5-листно венче и Прочети повече

Кориандър, кишниш – Coriandrum sativum L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Културно растение, но намерено също из посевите като плевел в Ивайловградско и Брезнишко. Описание. Едногодишно тревисто растение с кухо, в горната си част разклонено стъбло, високо 40 – 70 см. Долните листа са с дълги дръжки и едро нарязани, горните са пересто нарязани на тесни заострени делчета. Цветовете са бели, събрани в сложни Прочети повече

Копър, монотър, старкос – Anethum graveolens L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. В диво състояние само по крайбрежните скали южно от Несебър и край Дунав. Култивира се навсякъде у нас. Описание. Едногодишно голо тревисто растение, набраздено с тесни белезникави и зелени ивички, кухо, високо до 1,20 м стъбло и с вретеновиден корен. Листата са последователни, сложно пересто нарязани, с широко ципести влагалища. Цветовете са дребни, Прочети повече

Коприва обикновена – Urtica dioica L.

Сем. Копривови – Urticaceae Разпространение. Из цялата страна, по влажни и богати на органични вещества почви. Описание. Многогодишно двудомно тревисто растение с четириръбесто право стъбло, високо до 30 – 150 см, и с пълзящо, разклонено коренище. Листата са срещуположни, продълговато сърцевидно ланцетни, назъбени, тъмнозелени, покрити, както и стъблото, с парливи корави власинки. Цветовете са дребни, зелени, еднополови и са събрани Прочети повече

Копитник, мироглед, потайник, стражак – Asarum europaem L.

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Разпространение. Из сенчестите, влажни широколистни гори, особено буковите, в цялата страна. Описание. Многогодишно, високо до 10 см тревисто растение с пълзящо коренище и с къси стъбла, всяко от които носи на върха си по 2 (3) запазващи се до следващата пролет кожести, лъскави листа. Те са тъмнозелени, целокрайни, закръглено бъбрековидни до бъбрековидно сърцевидни, наподобяващи копито (откъдето Прочети повече

Конски кестен, див кестен, яровка – Aesculus hippocastanum L.

Сем. Конскокестенови – Hippocastanaceae Разпространение. В Преславския балкан, по дерето на Дервишката река, в Котленско. Като декоративно дърво се отглежда из цялата страна. Описание. Дърво със силно развита закръглена гъста корона, стигаща на височина до 30 м. Листата са с дълги дръжки, длановидно перести, с 5 – 7 едри, назъбени, приседнали дялове. Цветовете са бели с червеникави петна, събрани в Прочети повече

Клинавче сладколистно, орлови нокти, сладколистно сграбиче – Astragalus glycyphyllos L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Из горите, храсталаците и горските поляни навсякъде из България. Описание. Многогодишно голо или редковлакнесто тревисто растение с разклонено полегнало стъбло. Листата са текоперести, с 5 – 8 чифта широко яйцевидни листчета. Цветовете са жълтозелени, събрани в гроздовидни съцветия, с дълги дръжки, които излизат от пазвите на листата и са еднакво дълги с тях. Прочети повече