Върбинка – Verbena officinalis L.

Сем. Върбникови – Verbenaceae Разпространение. Край пътища, из буренливи места, в ливади и речни долини, а също като плевел из окопните култури. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено и високо до 100 см четириръбесто стъбло. Листата са срещуположни, долните с дръжки, пересто нарязани, средните са триразделни, едро назъбени, а горните – цели, назъбени или целокрайни. Цветовете са розови или светлолилави, Прочети повече

Вълча ябълка, ябълчина – Aristolochia clematitis L.

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Разпространение. Край пътищата и оградите, из затревените места и храсталаците, а също като плевел из окопните култури, лозята и др. в цялата страна докъм 700 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, набраздено, високо до 40 – 60 (100) см голо стъбло и късо пълзящо коренище. Листата са сърцевидно яйцевидни, целокрайни, последователни. Цветовете са Прочети повече

Вълнест напръстник – Digitalis lanata Ehrh.

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из цялата страна. По сухите каменисти склонове и тревистите места из храсталаците, по синорите, главно в по-ниските части, но се изкачва и до 1400 м надм. височина. Описание. Двегодишно или многогодишно тревисто растение с право, неразклонено червеникаво гъсто облистено стъбло, високо най-често 40 – 60 см. Листата са последователни, продълговато ланцентни, приседнали, окосмени Прочети повече

Вратига, вратика, оборчлива билка – Tanacetum (Chrysanthemum) vulgare L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из цялата страна край сипеите, пътищата, реките, из тревистите и по скалистите места до 1200 м надм. височина. Описание. Многогодишно слабо окосмено или голо тревисто растение с разклонено в горната част стъбло, високо до 1,5 м, и с хоризонтално, многоглаво коренище. Листата са с елиптични очертания, долните с дръжки, пересто наделени и с Прочети повече

Волски език, еленов език – Phyllitis scolopendrium (L.) ; Asplenium scolopendrium (L.) Neum. (Scolo pendrium vulgare Sm.)

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae ; Aspleniaceae Разпространение. Из сенчестите и влажните гори и на каменисти и скалисти места в планинската част на България. Описание. Многогодишна папрат с дълги 15 – 40 см линейно езиковидни тъмнозелени кожести и лъскави листа със сърцевидна основа и леко вълновидни цели краища, излизащи на снопчета или почти розетковидно от върха на късо подземно коренище. Върху Прочети повече

Водна детелина, богородична лъжичка, воден трилистник, горчивче, горчива детелина – Menyanthes trifoliata L.

Сем. Тинтявови – Gentianaceae ; Menyanthaceae Разпространение. По-масово из заблатените места и торфищата в Западните и Средните Родопи, Рила, Южен Пирин и сред някои от блатата във високите котловини полета в Югозападна България (Самоковско, Станкедимитровско). Описание. Многогодишно тревисто растение с дебело и дълго пълзящо членесто коренище, в горната част възходящо. Листата са месести, триделни, с обратно яйцевидни дялове и с Прочети повече

Вишня – Cerasus vulgaris Mill. (prunus cerasus L.)

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Култивирано растение из цяла България. Описание. Високо до 6 м дърво с лъскава кора. Листата са тъмнозелени, кожести, назъбени, с прилистници и дълги дръжки. Цветовете са бели, с дълги дръжки, 5-листна чашка, 5-листно венче и многобройни тичинки. Медоносно растение. Използваема част. Дръжките на зрелите плодове. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до Прочети повече

Ветрогон полски, бял трън, биволски трън – Eryngium campestre L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. По сухите тревисти и необработени места, из реките храсталаци и пасища в равнинните и предпланинските райони на цяла България. Описание. Многогодишно сивозелено, бодливо тревисто растение със силно разклонено стъбло, стигащо на височина до 40 см. Приосновните листа са триделни, с двойно или тройно насечен среден дял, силно бодливо назъбени, с къса дръжка. Стъбловите Прочети повече

Великденче лечебно, гергьовденче, превара – Veronica officinalis

Сем. Живеничеви – Scrophullariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из всички типове гори и в цяла България. Описание. Многогодишно окосмено тревисто растение. Стъблото в основата пълзящо и вкореняващо се, разклонено, във връхната част възходящо, дълго 30 см. Листата са срещуположни, назъбени, обратно яйцевидни или продълговати, стеснени при основата в къса дръжка. Цветовете са светлосини или бледолилави с дръжки, по-къси от чашките, и Прочети повече