Бяло подъбиче, бяла горчивка, бяла трева, мясълив бурен – Teucrium polium L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи припечни места из цяла България, но масово само в по-топлите и райони. Описание. Многогодишно тревисто растение с лежащо или възходящо бяло вълнесто наплъстено четириръбесто стъбло, високо до 30 см. Листата са линейни, със закръглени зъбчета и подвити ръбове, също бяло вълнесто наплъстени. Цветовете са дребни, бели или кремави, по-рядко червеникави, Прочети повече

Бяла черница , бяла бубонка, бяла дудула, муренка – Morus alba L.

Сем. Черничеви – Moraceae Разпространение. Из цялата страна като отглеждано дърво, но на някои места и като подивяло. Произхожда от Източна Азия. Описание. Високо до 15 – 20 м дърво с широко разперена закръглена корона. Кората на стъблото е сивокафява, плитко и широко напукана, на старите клони е сива и почти гладка, а на младите – сивокафява с лещанки. Листата Прочети повече

Бяла бреза – Betula pendula Roth.

Сем. Брезови – Betulaceae Разпространение. Из разсветлените смесени иглолистни гори, в сенчищата и пожарищата, най-често в иглолистната зона на всички по-високи планини. Отглежда се и като декоративно растение в парковете, градините, край пътищата и другаде. Описание. Високо 10 – 20 (25) м дърво с гладка бяла кора на стъблото и на старите клони, отделяща се на хоризонтални ивици. Листата са Прочети повече

Бял равнец, гущерка, пачи пера, посечена трева, хайдушка трева – Achillea millefolium L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из ливадите и храсталаците, по сухите тревисти места, край пътищата, посевите и в залежите, навсякъде из страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с право окосмено стъбло, високо до 70 см, и пълзящо коренище. Листата са последователни, двойно и твойно перести, с линейни делчета, долните с дръжки, горните приседнали, меко окосмени. Кошничките дребни, многобройни, събрани Прочети повече

Бял оман, чернокос, оман – Inula helenium L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажни и сенчести места из крайречните храсталаци и гори предимно в Източна България. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м, разклонено само във връхната част стъбло, покрито с къси власинки. Коренището е месесто, често многоглаво и с многобройни грудковидно задебелени корени, при пререз с радиално лъчест строеж. При основните листа Прочети повече

Бял имел, клейник, кукувича плюнка, скребър, емелика – Viscum album L.

Сем. Имелови – Loranthaceae Разпространение. По клоните на овощните и на други широколистни и иглолистни дървета най-често в Източна България, в другите райони по-рядко. Описание. Малко, полупаразитно вечнозелено храстче с почти сферична коронка, което се прикрепва към клоните на дърветата посредством кореноподобни образувания. Стъблото е голо, виловидно разклонено, както и клонките, членесто, високо до 50 см. Листата са бледозелени, кожести, Прочети повече

Бял бор, борика, червен бор, белок – Pinus silvestris L.

Сем. Борови – Pinaceae Разпространение. Главно из Рила, Западни и Средни Родопи и Пирин, по-малки из Западна и Средна Стара планина, Витоша, Осогово, Славянка и др., където образува чисти или смесени гори по южните, югозападните и западните им склонове, най-често между 1000 и 2000 м надм. височина. Описание. Вечнозелено дърво, стигащо на височина 40 м и повече. Кората на възрастните Прочети повече

Бряст, полски бряст – Ulmus minor Mil. (U. campestris L. p. p.)

Сем. Брястови – Ulmaceae Разпространение. Из цялата страна в смесените широколистни гори и по влажните крайречни низини. Описание. Разклонено, високо до 30 м дърво. Листата са двойно или тройно назъбени, несиметрични, отгоре голи, гладки или грапави, отдолу по-силно или по-слабо окосмени. Съцветията се развиват преди листата през март – април във вид на кичури. Цветовете са двуполови, със зеленикав 4- Прочети повече

Бръшлян – Hedera helix L.

Сем. Бръшлянови – Araliaceae Разпространение. Из горите и по влажните сенчести и каменисти места в цяла България докъм 1000м надм. височина. Описание. Силно разклонен храст с пълзящи или катерливи стъбла и клони, по които се развиват многобройни въздушни корени, служещи и за залавяне за опори. Листата са вечнозелени, лъскави, кожести, яйцевидни, сърцевидни и длановидни. Цветовете са жълтозелени и са събрани Прочети повече

Босилек – Ocimum basilicum L.

Сем. Устноцветни – Labiatae Разпространение. Култивира се като градинско растение в цялата страна, но главно в южните части. Като диворастящо се среща в субтропичните и тропичните райони на Азия и Африка. Описание. Едногодишно тревисто растение с голо четириръбесто разклонено стъбло, което стига до 20 – 40 (60) см височина. Листата са срещуположни, жълтозелени, с дълги дръжки, яйцевидни, заострени, с редки Прочети повече