Видове билки

Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae Разпространение. Само като културно растение в най-топлите части на страната. Произхожда вероятно от Средиземноморската област. Описание ...
Сем. Сложноцветни - Compositae Разпространение. У нас из цялата страна, но само като градинско растение. В диво състояние се среща ...
Сем. Устноцветни - Labitae ; Lamiaceae Разпространение. По сухите каменисти склонове на всички наши планини, предимно на варовик. Описание. Многогодишно ...
Сем. Змиярникови - Araccae photo by J.F. Gaffard Разпространение. Среща се като подивяло растение из мочурливите места край реките в ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Край изворите и потоците, по замочурените ливади и тресавищата във всички наши планини. Описание. Многогодишно ...
Сем. Картофови - Solanaceae Разпространение. По буренливите места и край пътищата из цялата страна. Описание. Едно или две до многогодишно, ...
Сем. Бобови - Leguminosae Разпространение. Култивира се из цялата страна. Отечеството му е Южна Америка. Описание. Едногодишно тревисто растение със ...
Сем. Кипарисови - Cupressaceae Разпространение. В парковете, градините и другаде като украсно дърво. Родината му е Северна Америка, където достига ...
Сем. Божурови - Paeoniaceae Разпространение. Расте в храсталаците, сухите каменливи места, редките гори и поляните до 1000 м надм. височина ...
Сем. Устноцветни - Labiatae Разпространение. Култивира се като градинско растение в цялата страна, но главно в южните части. Като диворастящо ...
Сем. Брейови - Dioscoreaceae Разпространение. Из храсталаците и младите светли гори главно в южната част на България до 1300 м ...
Сем. Брошови - Rubiaceae Разпространение. Из храсталаците, край сградите и из дворовете, предимно в Източна и Южна България, като рудерално ...
Сем. Бръшлянови - Araliaceae Разпространение. Из горите и по влажните сенчести и каменисти места в цяла България докъм 1000м надм ...
Сем. Брястови - Ulmaceae Разпространение. Из цялата страна в смесените широколистни гори и по влажните крайречни низини. Описание. Разклонено, високо ...
Сем. Устноцветни - Labiatae Разпространение. По затревените и каменливите места, а също като плевел из нивите и окопните култури в ...
Сем. Борови - Pinaceae Разпространение. Главно из Рила, Западни и Средни Родопи и Пирин, по-малки из Западна и Средна Стара ...
Сем. Имелови - Loranthaceae Разпространение. По клоните на овощните и на други широколистни и иглолистни дървета най-често в Източна България, ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажни и сенчести места из крайречните храсталаци и гори предимно в Източна ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из ливадите и храсталаците, по сухите тревисти места, край пътищата, посевите и в ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Отечеството на бялата акация е Северна Америка. У нас се култивира главно край ...
Сем. Брезови - Betulaceae Разпространение. Из разсветлените смесени иглолистни гори, в сенчищата и пожарищата, най-често в иглолистната зона на всички ...
Сем. Черничеви - Moraceae Разпространение. Из цялата страна като отглеждано дърво, но на някои места и като подивяло. Произхожда от ...
Сем. Устноцветни - Labiatae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи припечни места из цяла България, но масово само в по-топлите ...
Сем. Живеничеви - Scrophullariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из всички типове гори и в цяла България. Описание. Многогодишно окосмено тревисто растение ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. По сухите тревисти и необработени места, из реките храсталаци и пасища в равнинните ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Култивирано растение из цяла България. Описание. Високо до 6 м дърво с лъскава кора. Листата ...
Сем. Тинтявови - Gentianaceae ; Menyanthaceae Разпространение. По-масово из заблатените места и торфищата в Западните и Средните Родопи, Рила, Южен ...
Сем. Многоножкови - Polypodiaceae ; Aspleniaceae Разпространение. Из сенчестите и влажните гори и на каменисти и скалисти места в планинската ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из цялата страна край сипеите, пътищата, реките, из тревистите и по скалистите места ...
Сем. Живеничеви - Scrophulariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из цялата страна. По сухите каменисти склонове и тревистите места из храсталаците, по ...
Сем. Копитникови - Aristolochiaceae Разпространение. Край пътищата и оградите, из затревените места и храсталаците, а също като плевел из окопните ...
Сем. Върбникови - Verbenaceae by Konrad Lackerbeck Разпространение. Край пътища, из буренливи места, в ливади и речни долини, а също ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из ливади, пасища, паркове, градини, стари посеви, край пътища, в цялата страна. Описание ...
Сем. Лютикови - Ranunculaceae Разпространение. Из сухите ливади и пасища, по каменливите склонове на хълмовете, предимно на варовити почви, по-масово ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Из горите, горските поляни и храсталаци докъм 2000 м надм. височина в цялата страна. Описание ...
Сем. Усноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Родината на градинския чай е Средиземноморието. У нас се отглежда ограничено из градините ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae by Michael Becker Разпространение. По сухите тревисти и песъчливи места, по бреговете на реките ...
Сем. Устрелови - Asclepiadaceae ; Apocynaceae Разпространение. Из крайречните храсталаци и гори по черноморското крайбрежие, в Югоизточна България, Тракийската низина, ...
Сем. Тиквови - Cucurbitaceae Разпространение. Из храсталаците край реките, по оградите край селищата из цялата страна докъм 1000 м надм ...
Сем. Дилянкови - Valerianaceae ; Caprifoliaceae Разпространение. По сенчестите и влажните места из горите и храсталаците в цялата страна. Описание ...
Сем. Зърнастецови - Rhamnaceae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи места в храсталаците и из горските поляни, в по-топлите части ...
Сем. Дрянови - Cornaceae Разпространение. По сухите каменливи склонове и редките гори в предпланинските райони на страната до 1500 м ...
Разпространение. По младите клонки и листа на дъба. Описание. Дъбовите шикалки представляват патологични нарасти върху младите клонки и листа на ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Отглежда се навсякъде у нас. Някъде подивява. Отечеството и е Западна Азия. Описание. Силно разклонено ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По тревистите и буренливите места и край пътищата из цяла България. Описание. Многогодишно, ...
Сем. Миртови - Myrtaceae Eucalyptus globulus Разпространение. Култивирано във всички области със субтропичен климат. Отечеството му е Австралия и остров ...
Сем. Ефедрови - Ephedraceae Разпространение. Рядко растение по скалистите и каменистите места на черноморското крайбрежие - Балчишко, Варненско, между Айтос ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Нарядко из цялата страна по влажните места - в изкопи, край каналите и ...
Сем. Бръшлянови - Araliaceae by Katharina Lohrie Разпространение. Североизточен Китай, Корея и Съветския Далечен изток. У нас се правят опити ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из храсталаците и редките широко листни и игловидни гори, по тревистите и скалистите ...
Сем. Звъникови - Hypericaceae Разпространение. По сухи и светли тревисти места, храсталаци и редки гори, а също из залежи и ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. По черноморското крайбрежие - Варненско, Авренското плато, край Камчия, между Бургас и Несебър ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Отглежда се като украсно растение. Описание. Храст или малко дърво, стигащо на височина ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По влажните тревисти места, из обработваемите земи, стърнищата, залежите и край пътищата из ...
Сем. Тинтявови - Gentianaceae Разпространение. Из сенчестите каменливи поляни в съседство с горната граница на гората в Средна Стара планина, ...
Сем. Дебелецови - Crassulaceae Разпространение. По сухите каменисти и скалисти места във всички планински райони на страната докъм 1000 м ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Из влажните ливади и по тревистите склонове, в редките гори и храсталаци, в ...
Сем. Кремови - Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Из тревистите места и храсталаците докъм 1000 м надм. височина в цялата страна, ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. У нас се култивира като лекарствено растение. Отечеството му е Западна Азия. Описание ...
Сем. Тойнови - Apocynaceae Разпространение. Отглежда се като градинско растение навсякъде у нас, а се намира и като подивяло. Описание ...
Сем. Змиярникови - Araceae Разпространение. Из влажните сенчести широколистни гори и храсталаци, главно в планинските райони на страната, до 1800 ...
Сем. Макови - Papaveraceae Разпространение. По влажните и сенчести каменливи места, из храсталаците и разредените гори, често като рудерално по ...
Сем. Тойнови - Apocynaceae Разпространение. В България се отглежда като украсно растение. Отечеството му е Средиземноморието. Описание. Вечнозелен храст или ...
Сем. Зърнастецови - Rhamnaceae Разпространение. Нарядко, но из цялата страна по заливните низини и край реките, а по влажните места ...
Сем. Игликови - Primulaceae Разпространение. Из горите, храсталаците и поляните в предпланинския и планинския пояс на цялата страна. Описание. Многогодишно ...
Сем. Карамфилови - Caryophyllaceae by Michael Becker Разпространение. По песъчливите и тревистите места в цяла България докъм 1500 м надм ...
Сем. Мускатови - Myristicaceae Разпространение. Югоизточна Азия. Отглежда се в тропическите области. Описание. Високо до 20 м вечнозелено дърво. Плодът ...
Сем. Здравецови - Geraniaceae Разпространение. Украсно растениес хибриден произход. Описание. Вечнозелен полухраст, достигащ на височина до 2 м. Стъблото е ...
Сем. Исиотови - Zingiberaceae Разпространение. Из тропическите области главно в Азия, откъдето и произхожда. Описание. Многогодишно тревисто растение с пълзящо ...
Сем. Пармелиеви - Parmeliaceae Разпространение. По влажните сенчести места поляни, пасища и каменливите места, в пояса на иглолистните гори и ...
Сем. Бъзови - Caprifoliaceae ; Adoxaceae Разпространение. Из влажните и сенчести смесени широколистни гори и храсталаци в планинските райони на ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Из храсталаците и Оливадите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с окосмено стъбло, стигащо ...
Сем. Лаврови - Lauraceae Разпространение. Из тропическите области на Стария и Новия свят. Произхожда от Югоизточна Азия. Описание. Вечнозелен храст ...
Сем. Бобови - Leguminosae Разпространение. Из пустинните и полупустинните райони на Африка и Южна Арабия. Описание. Полухрасти и храсти, високи ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. В диво състояние расте из ливади, слогове и посеви главно в южните части ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Из по-влажните ливади и по планинските склонове в Средна и Западна Стара планина, ...
Сем. Киселтрънови - Berberidaceae Разпространение. По сухите каменливи места нарядко в цялата страна. Описание. Бодлив храст, висок 3 м. Листата ...
Сем. Лападови - Polygonaceae Разпространение. Из по-влажните предпланински и планински ливади в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Из горите, храсталаците и горските поляни навсякъде из България. Описание. Многогодишно голо или ...
Сем. Конскокестенови - Hippocastanaceae Разпространение. В Преславския балкан, по дерето на Дервишката река, в Котленско. Като декоративно дърво се отглежда ...
Сем. Копитникови - Aristolochiaceae by Bernd Haynold Разпространение. Из сенчестите, влажни широколистни гори, особено буковите, в цялата страна. Описание. Многогодишно, ...
Сем. Копривови - Urticaceae Разпространение. Из цялата страна, по влажни и богати на органични вещества почви. Описание. Многогодишно двудомно тревисто ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. В диво състояние само по крайбрежните скали южно от Несебър и край Дунав ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Културно растение, но намерено също из посевите като плевел в Ивайловградско и Брезнишко ...
Сем. Здравецови - Geraniaceae by Ivar Leidus Разпространение. По сухите тревисти и каменливи склонове и сред храсталаците главно в предпланинските ...
Сем. Лютикови - Ranunculaceae Разпространение. Из храсталаците, редките светли гори и поляни в предпланинските и планинските райони на цялата страна ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Из горите, храсталаците, сечищата, по синорите и край пътищата в цялата страна. Описание. Храстовидни растения ...
Сем. Кремови - Liliaceae ; Colchicaceae by Prof. Dr. Otto Wilhelm Разпространение. Из ливадите, поляните, пасищата и храсталаците в предпланинския ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Отечеството на лавандулата е Средиземноморието. У нас се култивира главно в Подбалканските полета ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Из сенчестите букови гори в Средна Стара планина и Странджа. Описание. Вечнозелен храст или малко ...
Сем. Брошови - Rubiaceae Разпространение. Из сенчестите гори (главно в буковите) във всички планински райони на страната. Описание. Многогодишно тревисто ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Край пътищата и оградите, из ливадите и пасищата в цялата страна. Описание. Едногодишно ...
Сем. Кремови - Liliaceae ; Amaryllidaceae Разпространение. Из сенчестите широколистни гори и в планините докъм 1000 м. надм. височина из ...
Сем. Ленови - Linaceae Разпространение. Растението се култивира почти навсякъде из България. Описание. Едногодишно тревисто растение с голо цилиндрично стъбло, ...
Сем. Брошови - Rubiaceae Разпространение. Из храсталаците, край пътищата и оградите, в градините и посевите, често из цялата страна. Описание ...
Сем. Брезови - Betulaceae Разпространение. Из широколистните гори (като подлес) и из сечищата в цялата страна. Описание. Едър храст с ...
Зимен дъб, зимно меше - Quercus sessiliflora Salisb. Сем. Букови - Fagaceae Разпространение. Летният дъб се среща на групи или ...
Сем. Липови - Tiliaceae ; Malvaceae by Franz Eugen Köhler Разпространение. В предпланинския и долния планински пояс на цялата страна ...
Лечебен лопен - Verbascum phlomoides L. Сем. Живеничеви - Scrophulariaceae Разпространение. Високият лопен се среща из храсталаците, редките гори, сечищата ...
Сем. Тикови - Cucurbitaceae by Kurt Stueber Разпространение. По песъчливите места, край пътищата и в изкопите, най-често по черноморското крайбрежие, ...
Сем. Картофови - Solanaceae Разпространение. Из сенчестите гори, сечищата и храсталаците, в по-високите места навсякъде в България. Описание. Многогодишно тревисто ...
Сем. Живеничеви - Scrophulariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Расте край пътищата, в орниците и тревистите места навсякъде из равнинните и предпланинските ...
Сем. Маслинови - Oleaceae Разпространение. По сухи каменливи и скалисти места, предимно из варовитите терени в предпланинския пояс на страната ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из буренливите места в цяла България. Описание. Двугодишно, силно бодливо тревисто растение с ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae Разпространение. Засявано растение навсякъде у нас. Отечеството му е Средиземноморието. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо, ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. По скалните сипеи и каменливите склонове, из редките гори, сечищата и пожарищата във всички наши ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Расте из редките гори, храсталаците покрай градините, оградите и дворовете в цялата страна ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae У нас растат около 15 вида от рода мащерка, които ние включваме в една ...
Сем. Грапаволистни - Borraginaceae Разпространение. Из храсталаците и широколистните гори в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Засявано растение навсякъде у нас. Описание. Многогодишно тревисто растение с тъмновиолетово, четириръбесто, от ...
Сем. Сложноцветни - Compositae Разпространение. Из посевите като плевел и по буренливите места в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение ...
Сем. Картофови - Solanaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и редките гори, край синорите и лозята, предимно в по-топлите райони на ...
Сем. Боровинкови - Ericaceae Разпространение. По сухите скалисти и каменисти поляни и из по-сухите иглолистни гори във всички наши по-високи ...
Сем. Кръстоцветни - Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Край извори, потоци, реки, изкуствени и естествени езера и по крайбрежието, в цялата ...
Сем. Кремови - Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Расте в храсталаците в горите главно в широколистните, из цялата страна. Описание. Многогодишно ...
Сем. Мораворогчеви - Clavicipitaceae Разпространение. По класовете на ръжта в ръжените посеви. Описание. Моравото рогче е паразитна гъба по ръжта ...
Сем. Сложноцветни - Compositae Разпространение. По песъчливите и скалистите места главно на черноморското и дунавското крайбрежие, също в Сливенско, Ямболско, ...
Сем. Многоножкови - Polypodiaceae Разпространение. Разте из влажните и сенчести места в горите до 1800 м надм височина във всички ...
Сем. Нарови - Punicaceae ; Lythraceae Разпространение. Култивира се из градините в по-топлите части на страната. Отечеството му е Югозападна ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. У нас се отглежда като украсно растение. Отечеството му е Средиземноморието. Описание. Едногодишно, ...
Сем. Кръстоцветни - Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Среща се край пътищата и сградите, из запустелите места, пасищата и ливадите, в ...
Сем. Игликови - Primulaceae Разпространение. По сухите тревисти места край пътищата, из посевите, окопните култури, залежите, необработените ниви в цялата ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Расте из храсталаците и широколистните гори, а също по буренливите места край пътищата и оградите ...
Сем. Орехови - Juglandaceae Разпространение. Из скалистите по-влажни и по-топли места в долния планински пояс като диворастящ, а като културно ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Расте предимно в гористите планински местности из цяла България. Описание. Висок храст или дърво, високо ...
Сем. Живеничеви - Scrophulariaceae ; Orobanchaceae Разпространение. Из храсталаците ливадите и пасищата в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae by Franz Eugen Köhler Разпространение. Из влажните ливади, замочурените места и торфищата, но също по каменисти ...
Сем. Лападови - Polygonaceae Разпространение. Плевел из посевите и окопните култури, край пътищата и оградите, из дворовете и утъпканите места, ...
Сем. Грапаволистни - Borraginaceae Разпространение. По сухите, припечни и каменливи места в южните райони на България. Описание. Полухрастче, сиво окосмено, ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте край оградите и пътищата, из храсталаците, тревистите и каменливите места в цяла ...
Сем. Перуникови - Iridaceae Разпространение. Из цялата страна като градински украсни растения. Отечество Средиземноморието. Описание. Многогодишни тревисти растения, високи 30 ...
Сем. Лападови - Polygonaceae Разпространение. По влажни и мочурливи песъчливи места край бреговете на потоци и реки, езера, блата, язовири, ...
Сем. Житни - Gramineae ; Poaceae Разпространение. Расте по тревистите песъчливи места, ливадите и пасищата, край оградите и пътищата, из ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По високите варовити части на Южен Пирин, Славянка и Средните Родопи. Описание. Многогодишно ...
Сем. Лютикови - Ranunculaceae Разпространение. Из горите и храсталаците до 1500 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Многогодишно увивно ...
Сем. Поветицови - Convolvulaceae Разпространение. Като плевел по всички обработваеми земи, а също като бурен край пътищата, из дворовете, по ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните ронливи места - изкопи, насипи, песъчливо - глинести брегове на потоци ...
Сем. Макови - Papaveraceae Разпространение. Из равнините и предпланините на цяла България главно като плевел в нивите, но също по ...
Сем. Седефчеви - Rutaceae Разпространение. В областите с тропичен и субтропичен климат. Описание. Вечнозелено, разклонено дърво, достигащо на височина, обикновено ...
Сем. Лютикови - Ranunculaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и широколистните гори в долния планински пояс на всички наши планини. Описание ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из сухите тревисти места и редките храсталаци в най-топлите части на страната и ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae by Franz Eugen Köhler Разпространение. По сухите каменисти, тревисти и буренливи места, главно в ...
Сем. Тиквови - Cucurbitaceae Разпространение. Засявано навсякъде из България. Отечеството му е Азия. Описание. Едногодишно пълзящо растение. Листата са с ...
Сем. Върбови - Salicaceae Разпространение. Край реки и потоци из цялата страна до 1600 м надм. височина. Описание. Силно разклонен ...
Сем. Лютикови - Ranunculaceae Разпространение. Из посевите, стърнищата и тревистите места, навсякъде из България до 500 м надм. височина. Описание ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. Из храсталаците и тревистите места в цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение с ...
Сем. Сенникоцветни - Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. Култивирано растение, но се среща в подивяло състояние в различни райони на страната ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из храсталаците, горите и пожарищата, а също по буренливите места около и ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. По тревистите сухи места в предпланинските райони и по-ниските части на планините, навсякъде ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae Разположение. Расте из храсталаците, сечищата, покрайнините на горите и каменистите поляни във всички наши ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Култивирани растения главно в Розовата долина. Описание. Храсти с изправени стъбла, високи 1,5 - 2 ...
Сем. Устноцветни - Labiatae Разпространение. Отечеството на розмарина е Средиземноморието. У нас се отглежда в южните райони. Описание. Вечнозелен храст ...
Сем. Седефчеви - Rutaceae Разпространение. Из сухите тревисти и каменливи места из редките светли храсталаци и гори, предимно на варовити ...
Сем. Макови - Papaveraceae Разпространение. Из посевите и буренливите места, край пътищата, оградите и другаде, до 1000 м надм. височина ...
Сем. Росянкови - Droseraceae Разпространение. Расте само из сфагновите тресавища във високопланинските райони на Западна Стара планина, Средна гора, Витоша, ...
Сем. Слезови - Malvaceae Разпространение. Из влажните места край реките и блатата, в крайречните храсталаци навсякъде из България. Описание. Многогодишно ...
Сем. Кремови - Liliaceae ; Asphodelaceae Разпространение. Из пустинните райони на Източна и Южна Африка. Описание. Многогодишни сукулентни растения със ...
Сем. Слепови - Orchidaceae Разпространение. Из ливадите, горите и горските поляни в низините и долния планински пояс в цялата страна ...
Сем. Карамфилови - Caryophyllaceae Разпространение. Из влажните песъчливи и чакълести места край реките и потоците, в низинните и предпланинските райони ...
Сем. Кремови - Liliaceae Разпространение. Централна и Южна Америка. Описание. Увивен вечнозелен храст. Корените са сивокафяви, надлъжно набраздени и пълзящи, ...
Сем. Седефчеви - Rutaceae Разпространение. Като диворастящо се среща нарядко по сухите и каменливите места само в някои райони, но ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из ливадите и пустошите, край пътищата, в обработваемите земи, залежите и стърнищата ...
Сем. Многоножкови - Polypodiaceae by Carl Axel Magnus Lindman Разпространение. По влажни и сенчести скали из цялата страна. Описание. Многогодишна, ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти места в Северна България между Свищов и Никопол, около Сомовит ...
Сем. Слезови - Malvaceae Разпространение. Расте по буренливите места, край пътищата и изкопите в цялата страна. Описание. Едно-, дву- или ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. Засявано растение из цяла България. Отечеството му е Мексико. Описание. Едногодишно тревисто растение ...
Сем. Бобови - Leguminosae ; Fabaceae by Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Разпространение. Засявано растение в цялата страна, главно в ...
Сем. Черничеви - Moraceae Разпространение. По сухите и припечни места главно в Южна България. Описание. Ниско разклонено дърво, достигащо на ...
Сем. Смрадликови - Anacardiaceae by Alexander Dunkel Разпространение. По сухите каменливи места из храсталаците и светлите дъбови гори в цялата ...
Сем. Картофови - Solanaceae Разпространение. По буренливите места, навсякъде из България. Описание. Едногодишно тревисто растение с голо, над средата виловидно ...
Сем. Телчаркови - Polygalaceae Разпространение. Из сенчестите и полусенчестите горски поляни и каменливи места, само във варовитите части на Пирин ...
Сем. Жиловлекови - Plantaginaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и песъчливи места, край пътищата, из пасищата и ливадите в цялата ...
Сем. Теменугови - Violaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, по нивите, стърнищата, ливадите и из храсталаците навсякъде ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. По сухите каменливи места, край пътищата и синорите навсякъде в България. Описание. Силно разклонен бодлив, ...
Сем. Кипарисови - Cupressaceae Разпространение. Расте по сухите и каменливи склонове, из храсталаците и по скалите, в иглолистните и широколистните ...
Сем. Хвощови - Equisetaceae Разпространение. По влажните места, орниците, насипите, край реките и из мочурищата, а също като плевел навсякъде ...
Сем. Брошови - Rubiaceae Разпространение. Родината на хининовото дърво са тропическите области на Южна Америка. Отглежда се и в други ...
Сем. Конопови - Cannabaceae Разпространение. Из храсталаците навсякъде из България, главно по влажните места и край реките. Описание. Многогодишно тревисто ...
Сем. Кръстоцветни - Cruciferae ; Brassicaceae MINOLTA DIGITAL CAMERA Разпространение. Отглежда се като лечебно растение и за подправка, но някъде ...
Сем. Житни - Gramineae ; Poaceae Разпространение. Засява се в цяла България. Отечеството на царевицата е Мексиско. Описание. Едногодишно тревисто ...
Сем. Сенникоцветни - Umbeliferae ; Apiaceae Разпространение. Из влажните и заблатени места предимно на песъчливи почви, по-често по крайбрежието на ...
Сем. Кремови - Liliaceae ; Melanthiaceae Разпространение. Из влажните ливади в предпланинския и планинския пояс на цялата страна. Описание. Многогодишно ...
Сем. Бъзови - Caprifoliaceae ; Adoxaceae Разпространение. Расте из храсталаците и гористите места до 1600 м надм. височина, а също ...
Сем. Грапаволистни - Borraginaceae Разпространение. Среща се в низините и предпланинските райони из влажните ливади и край реките в цялата ...
Сем. Кръстоцветни - Cruciferae ; Brassicaceae Разпространение. Расте из буренливите и необработваемите места, в орниците и нивите, край пътищата и ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Расте из цялата страна в предпланинския и долния планински пояс. Описание. Бодлив храст или малко ...
Сем. Тинтявови - Gentianaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, из ливадите и храсталаците навсякъде в България. Описание ...
Сем. Картофови - Solanaceae by Kurt Stüber - Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Разпространение. Из влажните сенчести храсталаци и гори навсякъде в ...
Сем. Устноцветни - Labiatae ; Lamiaceae by Konrad Lackerbeck Разпространение. Из храсталаците, каменливите поляни и редките широколистни гори в цяла ...
Сем. Боровинкови - Ericaceae Разпространение. Расте по скалистите и каменливи поляни, из торфищата, иглолистните гори и високопланинските пасища във всички ...
Сем. Сложноцветни - Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните и каменливи места край потоците и реките главно в предпланинския пояс, ...
Сем. Лободови - Chenopodiaceae Разпространение. Из тревистите и рудерализирани места предимно в планините между 800 - 2000 м надм. височина ...
Сем. Перуникови - Iridaceae Разпространение. Отечеството на шафрана е Средиземноморието. У нас се отглежда главно в Розовата долина. Описание. Многогодишно ...
Сем. Розоцветни - Rosaceae Разпространение. Среща се в различни разновидности из храсталаците, горите и каменливите места до 1600 м надм ...
Сем. Маслинови - Oleaceae Разпространение. В предпланинския и долния планински пояс сред широколистните гори навсякъде из България. Описание. Високо, бързо ...